Tag : türk

Âbâyı Sebâ Yedi gezegenin adı olup, yedi baba ya da yedi ata adıyla da bilinmektedir. Abdallık Bektaşiliğin beşinci derecesinin adıdır Âlemler 1. Beş ayrı âlemin olduğuna inanılmaktadır. Bunlar: Abdal Musa Cemleri Kurban kesimi ve diğer masrafların ortak karşılandığı, 12 hizmetin yerine getirildiği ayinlerin adıdır. Abdal Musa Elmalı’da bulunan tekkesinden ve Kaygusuz Abdal’ın şiirlerinden Elmalılı olduğu ..

Read more

Kayra Han’dan Türk ve Altay mitolojisinde yaratıcı ve baş tanrı olarak bahsedilir. Farklı isimlerle anılmaktadır. Bunlar Kayır Han, Kayırkan gibidir. Oğuzlarda ise Krayir olarak bilinir. Altay, Tuva, Yakut ve Hakas mitolojilerinde Kayra Han’a sıklıkla rastlanır. Babası ilk tanrı olan Gök Tengri’dir. Annesi yoktur. Gök Tengri dışında herşeyi Kayra Han’ın yarattığına inanılır. Kayra Han’ın dört tane ..

Read more

Türkler tarafından kabul edilmiş olan en eski inanç sisteminin adı Gök Tanrı inancıdır. Bu inancın kökenleri Hunlara kadar dayanmaktadır. Bu inancı benimseyen Türkler tek tanrılarının Gök Tanrı olduğunu kabul etmiştir. Bu bilgi Orhun Kitabeleri’nde açıkça yer almaktadır. Bu inanç sisteminde en önemli ibadet dua olmuştur. Ayrıca bu inançta kurban kesmek adeti de görülmüştür. Gök Tengri’nin ..

Read more

Abahan – Türk Mitolojisinde efsânevi hakan. Aba Han, Apa Han veya Abakan (Abağan, Abığan) Han olarak da bilinir. Abakan boyunun ve Hakasların atası olarak kabul edilir. ÖzellikleriAltın Göl’de yaşadığına inanılır. Yağmur yağdırdığı ve Altayları koruduğu inanışı yaygındır. Bir söylentiye göre Abakan Irmağı’nın adı, kıyısında yaşayan Aba Han (“Ayı Han”) adlı bir savaşçının atıyla birlikte bu ..

Read more

Oğuz doğduğu zaman yüzü mavi, ağzı ateş gibi kırmızı, gözü ve saçı, kasları siyahtı. Annesinin memesinden ilk sütü emdikten sonra bir daha emmedi. Lakırdı etmeye başladı. Yiyecek istedi. Kırk günde büyüdü. Dolaşıp oynuyordu. Oğuz’un ayakları öküze vücudu kurda, göğsü ayıya benzerdi. Böğürleri kıllı idi. At sürüsü güder, beygire binerek avlanırdı. Günler, geceler geçti. Delikanlı oldu. ..

Read more

Bir gün Oğuz otururken, düşman baskısına uğradı, gece vakti oradan göçtü. Beraberindeki (Ürüz Koca) nin küçük oğlu yolda düşmüştü. Hiç farkında olmadılar. Yollarına devam ettiler. Yolda kalan bu çocuğu bir arslan alarak götürdü, besledi. Günlerden sonra, Oğuz gene gelip yurduna yerleşti. O sırada Oğuz Han’ın atlarına bakan çoban bir haber getirerek dedi ki: (Ormanda bir ..

Read more

Dokuzoğuzlar’ ın ataları olan bir hakanın iki güzel kızı vardı. Bunlar ancak tanrılara layıktı. Babaları insanlardan ayrı bulundurmak için bu kızları, yaptırdığı bir kulenin içine koydurdu ve yalvararak tanrıyı çağırdı. Bunu üzerine tanrı bir boz kurt olarak geldi, kızlarla evlendi. Tanrının bu kızlardan Dokuz Oğuz ile Ön Uygur evladı oldu. Bunlar zamanla çoğaldılar. Bu Dokuzoğuzlar’dan ..

Read more

Tukyu’ ların ataları Çinli’ lerin (sı-hayı) dedikleri batı denizi sahillerinde otururdu. Komşu hükümdarlardan bir bunların yurdunu basarak, kadın, erkek, çocuk ve önlerine gelenleri kılıçtan geçirdi. Bunlardan ancak on yaşında bir erkek çocuk kalabildi. Bu da elleri, ayakları kesilmiş olarak bir bataklığa atıldı. Çocuk orada açlıktan, yaralarından akan fazla kandan ölmek üzere iken, bir dışı kurt ..

Read more

Anadolu’da Destânî Türk Edebiyatı ve Dede Korkut Hikâyelerinin Genel Özellikleri XIV. asırda halk toplulukları arasında, ordularda, hudut boylarında, sazlarla şiir söyleyen halk ozanları, gün geçtikçe, çoğalıyordu. Bu asırlarda yaşanılan bol vak’alı, çok hareketli hayat ve kahramanlık hâdiseleri, söylenen şiirlerle, anlatılan hikayelerin ana vak’alarıydı. Diğer taraftan, eski ve yeni İslam ve Türk-İslam kahramanlan etrâfında manzum, mensur ..

Read more

Göğün göbeği Asya Şamanizm’indeki sembolik bir kavramın adıdır. “Göğün kalbi”, “göğün merkezi” gibi çeşitli adlaraltında çeşitli mitolojilerde de rastlanan bu sembolik kavrama Asya’da özellikle Altay, Yakut, Uygur, Başkurt, Kırgız, Kalmuk, Çukçi, Moğol, Buryat, Samoyet, Koryak, Tibet, Avrupa’da Fin, Lapon, Estonya, Amerika’da Maya ve Afrika’da Dogon ve Bambara tradisyonlarında rastlanır. Asya Şamanizm’ine, özellikle Altay, Yakut ve ..

Read more