Category : Tanrı

Işık ve doğruluk tanrısı olarak bilinen Mithra; özellikle Hint ve Pers mitolojisinde yer edinmiş, MS 1-4. yy’da Roma İmparatorluğu askerleri arasında da inanışı yaygınlaşmış en eski tanrılardan biridir. "Kişileştirilmiş Sözleşme" adıyla da bilindiğinden insanlar arasındaki anlaşmaları kolaylaştırdığı ve insanların taahhütlerini yerine getirmesini sağladığına inanılmış; aynı zamanda Güneş’in Mithra’nın gözü olduğu, böylece gözünden hiçbir şeyin kaçamayacağı ..

Read more

Cheonjiwang, Kore mitolojisinde yer alan bir tanrıdır. Adı “Gökyüzünün Kralı” anlamına gelir. Cheonjiwang, doğaüstü güçlere sahip bir tanrı olarak kabul edilir ve insanları koruma, adaleti sağlama ve ruhani yönleriyle ilgili konulara hükmeder. Cheonjiwang, insanların yardımına koşan bir tanrıdır. İnsanların dualarını dinler ve onlara rehberlik eder. Adaleti sağlama konusunda da çok güçlüdür ve insanların adaletin yerini ..

Read more

Her ne kadar yapay zeka tanrısı gibi dursa da aslında İrlanda mitolojisinde, Tanrı Ai, Tuatha Dé Danann adlı ilahi varlıkların bir üyesidir. Ai, “pervane” veya “gökyüzü” anlamına gelir ve hava, rüzgar ve atmosferle ilişkilendirilir. Ai, asil bir aileden gelen bir savaşçı olarak tasvir edilir ve gazaplı bir doğaya sahiptir. Savaşta düşmanlarına karşı dört yol ağzından ..

Read more

Anu, Mezopotamya Mitolojisi‘nde Sümer, Akad ve Babil halklarının inanışında gök tanrının adı olup, Bel (Sümerce Enlil) ve Ea (Sümerce Enki) ile birlikte üç büyük tanrıdan birisi kabul edilmekte hatta tanrı (Sümerce “dingir”) ile eşanlamlı kullanılmaktaydı. Kült merkezi Uruk kenti olan Anu, yeryüzü (Ki) veya tanrıça Antum’un kocası kabul edilmekteydi. Daha düşük statüdeki diğer tanrılar Akad ..

Read more

Phanes Orphic gelenekte ilk Yunan tanrılarından olan üreme tanrısıydı. Yunan söylencelerinde Phanes, genellikle Eros ve Mithras ile özdeşleştrilmiş, genellikle bir yılanla dolaşık kozmik bir yumurtadan çıkan bir tanrı olarak tasvir ed..

Read more

Yunan mitolojisinin ilk tanrısı kabul edilen Khaos evrenden önce gelmiştir. Herşeyden önce Khaos vardır ve herşeyin kökeni Khaos’a dayanır. Bir kadın olarak kişiselleştirilen Khaos evrenin temel özelliği olarak kabul edilir. Khaos düzensizliktir. Kozmos ile birlikte evrene düzen geldiği kabul edilir. Khaos’un yavruları Erebus ve Niks‘tir. Niks daha sonra evrenin karanlık ve korkunç yönlerini (düşler,ölüm,savaş,kıtlık vb.) ..

Read more

Ra, Mısır mitolojisinde güneş tanrısıdır. Ra ismi yaratıcı güç anlamına gelmektedir. Mısırlılar kendilerini “Ra’nın sığırları” olarak adlandırır. Ra’nın diğer Mısır tanrıları üzerinde de etkisi çok büyüktür. Bazı tanrılar Ra’nın ismiyle anılır. Amun Amun-Ra, Montu Montu-Ra ve Horus Ra-Horakhty ismiyle anılmıştır. Güneş tanrısı Ra, Shu ve Tefnut’un babasıdır. Nut ve Geb’in büyükbabasıdır. Osiris, Seth, Isis, Nephthys’in ..

Read more

Kayra Han’dan Türk ve Altay mitolojisinde yaratıcı ve baş tanrı olarak bahsedilir. Farklı isimlerle anılmaktadır. Bunlar Kayır Han, Kayırkan gibidir. Oğuzlarda ise Krayir olarak bilinir. Altay, Tuva, Yakut ve Hakas mitolojilerinde Kayra Han’a sıklıkla rastlanır. Babası ilk tanrı olan Gök Tengri’dir. Annesi yoktur. Gök Tengri dışında herşeyi Kayra Han’ın yarattığına inanılır. Kayra Han’ın dört tane ..

Read more

Türkler tarafından kabul edilmiş olan en eski inanç sisteminin adı Gök Tanrı inancıdır. Bu inancın kökenleri Hunlara kadar dayanmaktadır. Bu inancı benimseyen Türkler tek tanrılarının Gök Tanrı olduğunu kabul etmiştir. Bu bilgi Orhun Kitabeleri’nde açıkça yer almaktadır. Bu inanç sisteminde en önemli ibadet dua olmuştur. Ayrıca bu inançta kurban kesmek adeti de görülmüştür. Gök Tengri’nin ..

Read more

Heimdall, İskandinav tanrılarının çoğu gibi tanrı Odin’in oğludur. İnsanlar için pek mümkün olmayan fakat tanrılar için mümkün olabilecek bir özelliği vardır. Heimdall’ın dokuz tane annesi vardır. Bazı kaynaklar Heimdall’ın dokuz annesinin, deniz devi Aegir’in dokuz kızı olduğunu söyler. Gökkuşağı köprüsü Bifrost’un tepesinde yaşamaktadır. Yaşadığı konuta Himinbjörg denir. Bir kuştan daha az uykuya ihtiyaç duyar. Görme ..

Read more