Category : Tanrıça

İris, gökkuşağı ile sembolize edilen bir Antik Yunan tanrıçasıdır. "Denizin gizemlerinin" tanrısı Thaumas ile Zeus tarafından Peliadlarla birlikte Ülker Takımyıldızı’na dönüştürülen tanrıça Elektra’nın kızlarıdır. Tanrı Zeus tarafından kendisine gökyüzünden yeryüzüne haber taşıma görevi verilmiştir. Bu sayede tanrı Zeus’un, tanrıça Hera’nın ve bazı diğer tanrı ve tanrıçaların olumlu haberlerini insanlara hep İris iletmiştir. Her ne kadar ..

Read more

Allat, El-Lât, Al Laht, Allatu, Alilat, Allāt (Arapça اللات), İslam öncesi Arap inanışında bereket ile ilişkilendirilen yıldız ve ay tanrıçası olup, Alilat adıyla da bilinmektedir. Arapça ‘tanrıça’ anlamına gelen Al-Lat kelimesi Aşerah ve Athirat’ı tanımlamak için de kullanılmıştır. Tanrıça Allat Palmyra’nın koruyucu tanrıçası olan Allat Taif’te beyaz granit bir taşla sembolize edilmekte olup, Helenik dönemde ..

Read more

ATHİRAT Arap Mitolojisi’nde Tyre, Sidon ve Elath’da yaşayıp İbranilerce Kenan halkı olarak bilinen Batı Samilerinin inanışında adı ‘Denizde yürüyen kadın’ anlamına gelen bereket tanrıçası olup, adı yüzünden öncesinde bir deniz tanrıçası olduğu sanılmaktadır. Söylence Kimi yazarlar Aşerah’ın bir formu olduğunu kimileri ise bambaşka bir karakter olduğunu ileri sürmektedir. Athirat, Ras Şamra yazıtlarında Qdeşu “Kutsal kadın” ..

Read more

Anahita, Pers Mitolojisinde Zerdüştlük öncesinde tapınılan su, savaş ve bereket tanrıçası olup, ‘Anaitis’ ve ‘Aredvi Sura Anahita’ (Güçlü, lekesiz, saf) adlarıyla da bilinmekteydi. Avesta’ya göre sırtında altın bir pelerin, belinde kemer, boynunda kolye ile sekiz güneş ışığı okunun yanı sıra yıldızlarla süslenmiş altın bir taç giymiş iri göğüslü güzel bir kadın olarak tasvir edilen (Yaşt ..

Read more

Themis, Yunan mitolojisinde Uranüs ve Gaia’nın kızı olan adalet ve düzen tanrıçasıdır. İlahi adaletin tecessümüdür. Zeus’un Metis’ten sonraki ikinci karısıdır. Babaları Zeus olan, Horae ve Moirae’nin annesidir. Kendisi öfkeli veya cezalandırıcı değildir. Ona yeteri kadar saygı gösterilmediğinde veya adaletsizlik yapıldığında, o sessiz kalır ve onun yerine Nemesis gerekli karşılığı, cezayı verir. Themis, aynı zamanda kâhindir, ..

Read more

Nemesis aynı zamanda Marathon’nun kuzeyinde bulunan Rhamnous şehrinde bir tapınağı olduğu için Rhamnousia veya Rhamnusia (“Rhamnous tanrıçası”) olarak da adlandırılmakta olan intikam tanrıçasıydı. Nemesis, “kaçınılmaz” anlamına gelen Adrasteia (veya Adrestia) olarak da tanınmaktaydı. Kutsal İntikam, Helenistik dünya görüşünde ana tema olup, Sophocles trajedileri ve diğer birçok edebi eserde yoğun olarak kusursuz bir adaleti sağlanmasında kullanılmıştır. ..

Read more

Hemera Yunan ilkel tanrılarından birisi olup günün kişileştirilmiş formuydu. Hesiod’un Theogony adlı eserine göre göre, Erebus ve Nyx’in (gecenin tanrıçası) kızıydı. Hemera, Nyx’in girdiği gibi Tartarus’tan hemen ayrılmakta tersine Hemera döndüğünde bu sefer Nyx ayrılmaktaydı. Cicero’nun De Natura Deorum adlı eserinde Uranus’un tanrı kabul edilmesi durumunda Dies’in de (Hemera) tanrı kabul edilmesi gerektiği savunulmuştur. Hemera, ..

Read more

Gerek Türkiye’de ve gerekse Avrupa’da yaşayan Manuş çingene grubu, “Ana Tanrıça” kelimesini karşılamak üzere “Desleskri-Day” kelimesini kullanmaktadırlar. Onların dinî inançlarında yaşattıkları “Durga”, “Bibijaka” ve “Kara Sara” gibi tanrıçalar, Hinduizm’de de önemli bir yere sahiptir. Tanrıçaların merkezinde dünyanın yaratıcısı, koruyucusu ve yokedicisi olan “Durga” bulunmaktadır. İlahilerde o, “büyük ana” ve “dünyanın ebedî anası” olarak takdim edilmektedir. ..

Read more

Yunan mitolojisinin ilk tanrısı kabul edilen Khaos evrenden önce gelmiştir. Herşeyden önce Khaos vardır ve herşeyin kökeni Khaos’a dayanır. Bir kadın olarak kişiselleştirilen Khaos evrenin temel özelliği olarak kabul edilir. Khaos düzensizliktir. Kozmos ile birlikte evrene düzen geldiği kabul edilir. Khaos’un yavruları Erebus ve Niks‘tir. Niks daha sonra evrenin karanlık ve korkunç yönlerini (düşler,ölüm,savaş,kıtlık vb.) ..

Read more

Yunan mitolojisindeki ilk tanrıçalardan olan Nyx gecenin vücut bulmuş hali olarak kabul edilir. İlk Yunan Tanrısı Kaos‘tan doğan Niks gece tanrıçasıdır. Sembolü ay ve yıldızdır. Nyx’in çok güzel olduğu söylenir. Doğum yeri dünya değil Gaia’dır. Evi Hades’in evinin altındadır. İnsanlığı hem iyi hem de kötü bir şekilde etkileyebilmektedir. İnsan ırkına uyku ve ölüm getirebilme yeteneğine ..

Read more